Visie steuncomité

De basisdoelstelling van het steuncomité is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen waarbij het kind op de eerste plaats blijft staan.
Daarom vind ik dat het voor een steuncomité belangrijk is om

 • een goede relatie te hebben met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.
 • de betrokkenheid van ouders bij de school te verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.
 • het participatief klimaat op school te stimuleren.

Concreet betekent dit voor mij dat het schoolcomité de volgende vier kerntaken zal opnemen:

 

Informatie en communicatie
Het optreden als spreekbuis van de ouders in de school en het vormen van een brug tussen
de ouders en de school. In dit opzicht kunnen de leden ervan de rol van aanspreekpunt voor de ouders vervullen. Ingeval zij aangesproken worden, hebben de leden van het schoolcomité  de strikte verantwoordelijkheid om de aan hen meegedeelde informatie van ouderzijde, objectief en zonder enige persoonlijke beoordeling aan de school  over te maken. Het schoolcomité stelt zich tot taak de eventuele problemen naar voren te brengen, bespreekbaar te maken en mogelijke oplossingen aan te reiken (zie advisering).


Initiatief en ontmoeting
Het ondersteunen van het schoolgebeuren door allerlei acties en het betrekken van de ouders bij dit gebeuren
Initiatieven vanuit het schoolcomité, betreffende het organiseren van activiteiten,…  voor de kinderen en/of voor de ouders.


Ondersteuning
Het streven naar het optimaal aanvullen van de verschillende noden die kunnen voorkomen
bij het aanbieden van onderwijs aan de leerlingen van de basisschool, in overleg met het schoolteam.


Advisering
Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door te adviseren over de algemene organisatie en de werking van de school.

 

Voor onze school kan dat betekenen

 • Bekendmaking van de leden en de werkwijze van het schoolcomité (website/ folder)
 • Bekendmaking van de activiteiten
 • Bundelen en verzamelen van ideeën van de ouders
 • Brugfunctie creëren tussen school en ouders
 • De website van de school zien als hulpmiddel om te communiceren
 • Initiatief nemen om activiteiten te organiseren
 • Ontmoetingsactiviteiten organiseren – barbecue, schoolfeest,…
 • “Goed gevoel” creëren bij ouders en school.
 • Financieel ondersteunen van voorstellen van leerkrachten en directie.
 • Duurzame projecten financieren.
 • Hulp bieden bij activiteiten.
 • Inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden
 • Meedenken i.v.m. het algemeen beleid.
 • Samenwerking tussen school, ouders en kind bevorderen via raadgevingen maar met als oogpunt het algemeen welzijn van het kind.
 • De voorzitter van het schoolcomité mee laten zetelen in de inrichtende macht zodat ook het schoolcomité daar vertegenwoordigd is en er een wisselwerking kan ontstaan.