CLB

Onze school werkt samen met het Vrij Centrum voor Leerlingbegeleiding van Essen, Nieuwstraat 67 , 2910 Essen
tel. 03/667 28 28 E-mail: info@vclbvnk.be
Het CLB begeleidt de kinderen bij de overgang naar de lagere school en later naar de secundaire school. De dienst bespreekt de vorderingen op leergebied en werkt mee aan eventuele remediëring. Op vraag van leerkrachten of de ouders kan het CLB ingeschakeld worden als er problemen bij een kind vermoed worden. De dienst bespreekt de vorderingen op ontwikkelings- en leergebied en werkt mee aan eventuele remediëring.

Het CLB begeleidt de kinderen bij de overgang naar de lagere school en later naar de secundaire school.

Als een kind getest wordt op school, worden deze verslagen zonder voorafgaande vraag aan de ouders, doorgegeven aan het CLB. Ouders die met deze regeling niet akkoord kunnen gaan, melden dat schriftelijk aan de directie.

Overdracht schoolgegevens door CLB
Als de leerling van school verandert, kan dit ook een verandering van CLB meebrengen. In dat geval wordt het CLB-dossier doorgegeven van het vorige naar het volgende CLB.
Gegevens op het gebied van de preventieve gezondheidszorg en de leerplicht worden altijd overgedragen.  Dat is wettelijk verplicht.

 

Medische begeleiding
De kinderen van onze school worden tevens medisch begeleid door het CLB van Essen.  De nadruk ligt op preventieve gezondheidszorg. 

 • De systematische medische contactmomenten vinden plaats:
  • Bij de 3-jarigen (in de eerste kleuterklas)
   Bij de systematische contacten bij de 3-jarigen wordt ernaar gestreefd om deze zo veel mogelijk te laten plaatsvinden in aanwezigheid van de ouders. De CLB-verpleegkundige nodigt de ouders hiervoor uit en maakt hiervoor zelf een planning op.
  • In het eerste leerjaar
  • In het vierde leerjaar
  • In het zesde leerjaar
 • De leerlingen van het eerste en zesde leerjaar komen voor het medisch onderzoek naar het CLB. De andere contacten worden op school georganiseerd.
 • Het CLB doet een aanbod vaccinaties uit het reguliere vaccinatieschema:
  • In de eerste leerjaar:  polio – difterie – tetanus – pertussis.
  • In de vijfde leerjaar:  mazelen – bof – rubella. 
  • Inhaalvaccinaties: bij elk medisch onderzoek wordt de vaccinatiestatus van elke leerling nagekeken en worden indien nodig inhaalvaccins aangeboden.
  • Vaccinatie gebeurt enkel na schriftelijke toestemming van een ouder. Het CLB bezorgt voor een consult de toelatingsformulieren samen met de oudervragenlijsten of -brief via het leerlingensecretariaat aan de ouders.