Wie zorgt?

De kleuterjuf/klasleerkracht geeft de basiszorg.
Zij/hij is de spilfiguur en eerste verantwoordelijke voor de kinderen die haar/hem zijn toevertrouwd.
Zij/hij neemt initiatief om de zorg binnen de klas maximaal te laten renderen en krijgt hiervoor hulp van de zorgleerkracht. We streven naar een vaste zorgleerkracht per leeftijd/leerjaar. De zorg kan ingezet worden, zowel binnen als buiten de klas.

De zorgleerkrachten zijn een extra hulp in de klas.

De leerkrachten en zorgleerkrachten krijgen ondersteuning van de zorgcoördinatoren.

Zij bieden hulp op school-, klas- en leerlingniveau en zorgen voor de continuïteit doorheen de leerjaren.
Zij zijn het aanspreekpunt voor elke zorgvraag van leerlingen, leerkrachten, ouders, CLB,…