Wie zorgt?

De kleuterjuf/klasleerkracht geeft de basiszorg.
Zij/hij is de spilfiguur en eerste verantwoordelijke voor de kinderen die haar/hem zijn toevertrouwd.
Zij/hij neemt initiatief om de zorg binnen de klas maximaal te laten renderen en krijgt hiervoor hulp van de zorgleerkracht.

We streven naar een vaste zorgleerkracht per leeftijd/leerjaar. De zorg kan ingezet worden, zowel binnen als buiten de klas.

De zorgleerkrachten ondersteunen de klasleerkracht.

 

Naast de hulp in de klas, bieden  ze ook specifiekere ondersteuning aan kinderen die extra zorgnoden hebben.  Deze noden kunnen liggen op verschillende domeinen nl. leren, motoriek, sociaal-emotioneel welbevinden, gedrag, ... Ze voorzien eveneens hulpmiddelen, passen materiaal aan of bieden net die extra uitbreiding die nodig is. Ze maken het mogelijk om in kleinere groepen gericht aan het werk te gaan. 

 

De zorgleerkrachten werken samen aan het uitwerken van een zorgbeleid. Doordat ze de kinderen goed kennen, weten ze wat deze nodig hebben, om op die manier een betere leef- en leeromgeving te creëren. 

 

De leerkrachten en zorgleerkrachten krijgen ondersteuning van de zorgcoördinatoren.

Zij bieden hulp op school-, klas- en leerlingniveau en zorgen voor de continuïteit doorheen de leerjaren.
Zij zijn het aanspreekpunt voor elke zorgvraag van leerlingen, leerkrachten, ouders, CLB,…